راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

سیستم تحت وب انبارداری رادیکال | تعریف گروه طرف حساب

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف گروه طرف حساب

توضیحات : در اين صفحه مي توانيد گروه های مرتبط با طرف حساب های خود را وارد نمائيد و در صفحه تعريف طرف حساب از آنها جهت طبقه بندی طرف حساب های خود استفاده نمائيد.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک گروه طرف حساب جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (عنوان گروه طرف حساب نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش گروه طرف حساب های تعریف شده روی ستون ویرایش همان گروه طرف حساب کلیک نمائید ، اطلاعات گروه طرف حساب در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان گروه طرف حساب کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که در صفحه تعریف طرف حساب از گروه طرف حساب انتخابی استفاده شده ، در صورتیکه حتما می خواهید گروه طرف حساب را حذف کنید باید ابتدا در هر قسمتی از برنامه که از گروه طرف حساب مورد نظر استفاده کرده اید را حذف سپس گروه طرف حساب را حذف نمائید.