راهنمای نرم افزار انبارداری تحت وب رادیکال

www.Anbardari.ir

اطلاعــات پـــایــه

انبارداری تحت وب رادیکال | راهنمای تعریف سال مالی

سیستم انبارداری رادیکال : اطلاعات پایه : تعریف سال مالی

توضیحات : کارکرد سال مالی در سیستم بسیار مهم می باشد ، همواره در سیستم باید یک سال مالی پیش فرض وجود داشته باشد. در سیستم قسمت های عملیات مرتبط با کالا ، فاکتور ها و گزارشات اطلاعات مرتبط با همان سال مالی پیش فرض نمایش داده میشود.

هنگام ثبت اطلاعات دقت داشته باشید اطلاعات برای آن سال مالی ثبت می شود که بصورت پیش فرض انتخاب شده است.

نحوه ثبت اطلاعات :

برای ورود یک سال مالی جدید بر روی دکمه "جدید" کلیک نمائید سپس اطلاعات لازم را وارد نمائید (سال مالی نباید تکراری و خالی باشد) سپس روی دکمه ثبت کلید نمائید.

برای ویرایش سال مالی تعریف شده روی ستون ویرایش همان سال مالی کلیک نمائید ، اطلاعات سال مالی در گزینه های مرتبط پر شده و می توانید اطلاعات را ویرایش نمائید و سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

برای حذف اطلاعات روی ستون حذف همان سال مالی کلیک نمائید ، سوالی مبنی بر اطمینان حذف اطلاعات پرسیده می شود ، در صورت تایید اطلاعات حدف می شود. (اگر با خطای : "از اطلاعات مورد نظر در صفحات دیگر استفاده شده، اجازه حذف ندارید" مواجه شدید به معنای این است که برای این سال مالی اطلاعاتی ثبت شده است و اجازه حذف ندارید.

برای پیش فرض کردن یک سال مالی روی ستون پیش فرض همان سال مالی کلیک نمائید سوالی مبنی بر اطمینان از تغییر سال مالی از شما پرسیده می شود که دز صورت تایید سال مالی سیستم تغییر می کند.